М1. Бројеви и операције са њима

Садржај

 1. 1 Основни ниво
  1. 1.1 MA.1.1.1. Врсте бројева (природни, цели, рационални)
  2. 1.2 MA.1.1.2. Превођење децималног броја у разломак и обрнуто
  3. 1.3 MA.1.1.2. Поређење по величини бројева истог записа
  4. 1.4 MA.1.1.3. Основне рачунске операције са бројевима истог записа
  5. 1.5 MA.1.1.4. Дељење са остатком једноцифреним бројем
  6. 1.6 MA.1.1.5. Цели бројеви и једноставни изрази са њима
 2. 2 Средњи ниво
  1. 2.1 MA.2.1.1. Поређење по величини бројева записаних у различитим облицима
  2. 2.2 MA.2.1.2. Супротан број, реципрочна и апсолутна вредност броја, израчунавање вредности једноставнијих израза са више рачунских операција различитог приоритета
  3. 2.3 MA.2.1.3. Основна правила дељивости са 2,3,5, 9 и декадним јединицама
  4. 2.4 MA.2.1.4. Бројеви и бројевни изрази у једноставнијим реалним ситуацијама
 3. 3 Напредни ниво
  1. 3.1 MA.3.1.1. Вредност сложенијег бројевног израза
  2. 3.2 MA.3.1.2. Појам дељивости у сложенијим ситуацијама
  3. 3.3 MA.3.1.3. Бројеви и бројевни изрази у сложенијим ситуацијама
 4. 4 Опште препоруке за обраду подтеме

Основни ниво

MA.1.1.1. Врсте бројева (природни, цели, рационални)

(Образовни стандард: ученик уме да прочита и запише различите врсте бројева (природне, целе, рационалне))

MA.1.1.2. Превођење децималног броја у разломак и обрнуто

(Образовни стандард: ученик уме да преведе децимални запис броја у разломак и обратно)

MA.1.1.2. Поређење по величини бројева истог записа

(Образовни стандард: ученик уме да упореди по величини бројеве истог записа, помажући се сликом кад је то потребно)

MA.1.1.3. Основне рачунске операције са бројевима истог записа

(Образовни стандард: ученик уме да изврши једну основну рачунску операцију са бројевима истог записа, помажући се сликом кад је то потребно (у случају сабирања и одузимања разломака само са истим имениоцем); рачуна, на пример 1/5 од n, где је n дати природан број)

MA.1.1.4. Дељење са остатком једноцифреним бројем

(Образовни стандард: ученик уме да дели са остатком једноцифреним бројем и зна када је један број дељив другим)

MA.1.1.5. Цели бројеви и једноставни изрази са њима

(Образовни стандард: ученик уме да користи целе бројеве и једноставне изразе са њима помажући се визуелним представама)

Средњи ниво

MA.2.1.1. Поређење по величини бројева записаних у различитим облицима

(Образовни стандард: ученик уме да упореди по величини бројеве записане у различитим облицима)

MA.2.1.2. Супротан број, реципрочна и апсолутна вредност броја, израчунавање вредности једноставнијих израза са више рачунских операција различитог приоритета

(Образовни стандард: ученик уме да одреди супротан број, реципрочну вредност и апсолутну вредност броја; израчуна вредност једноставнијег израза са више рачунских операција различитог приоритета, укључујући ослобађање од заграда, са бројевима истог записа)

MA.2.1.3. Основна правила дељивости са 2,3,5, 9 и декадним јединицама

(Образовни стандард: ученик уме да примени основна правила дељивости са 2, 3, 5, 9 и декадним јединицама)

MA.2.1.4. Бројеви и бројевни изрази у једноставнијим реалним ситуацијама

(Образовни стандард: ученик уме да користи бројеве и бројевне изразе у једноставним реалним ситуацијама

Напредни ниво

MA.3.1.1. Вредност сложенијег бројевног израза

(Образовни стандард: ученик уме да одреди вредност сложенијег бројевног израза)

MA.3.1.2. Појам дељивости у сложенијим ситуацијама

(Образовни стандард: ученик уме да оперише са појмом дељивости у проблемским ситуацијама)

MA.3.1.3. Бројеви и бројевни изрази у сложенијим ситуацијама

(Образовни стандард: ученик уме да користи бројеве и бројевне изразе у реалним ситуацијама)

Опште препоруке за обраду подтеме