М2. Алгебра и функције

Садржај

 1. 1 Основни ниво
  1. 1.1 MA.1.2.1. Линеарна једначина са једном непознатом
  2. 1.2 MA.1.2.2. Основне операције са бројевима и рачунање степена датог броја
  3. 1.3 MA.1.2.3. Сабирање, одузимање и множење монома
  4. 1.4 MA.1.2.4. Одређивање вредности функције дате таблицом или формулом
 2. 2 Средњи ниво
  1. 2.1 MA.2.2.1. Линеарна једначина и системи линеарних једначина са две непознате
  2. 2.2 MA.2.2.2. Квадратни корен и операције са степенима
  3. 2.3 MA.2.2.3. Сабирање и одузимање полинома, множење бинома и квадрирање биномом
  4. 2.4 MA.2.2.4. Зависност међу променљивима, функција y=ax и графичка интерпретација њених својстава; појам директне пропорционалности и одређивање непознатих чланова пропорције
  5. 2.5 MA.2.2.5. Једначине у текстуалним задацима
 3. 3 Напредни ниво
  1. 3.1 MA.2.2.1. Решавање линеарних једначина и система линеарних једначина са две непознате
  2. 3.2 MA.2.2.2. Операције са степенима и квадратни корен
  3. 3.3 MA.2.2.3. Сабирање и одузимање полинома, множење два бинома квадрирање бинома
  4. 3.4 MA.2.2.4. Зависност између променљивих, функција y=ax и графичка интерпретација њених својстава; појам директне пропорционалности и одређивање члана пропорције
  5. 3.5 MA.2.2.5. Коришћење једначина у једноставним текстуалним задацима
 4. 4 Опште препоруке за обраду подтеме

Основни ниво

MA.1.2.1. Линеарна једначина са једном непознатом

(Образовни стандард: ученик уме да реши линеарне једначине у којима се непозната појављује само у једном члану)

MA.1.2.2. Основне операције са бројевима и рачунање степена датог броја

(Образовни стандард: ученик уме да израчуна степен датог броја, зна основне операције са степенима)

MA.1.2.3. Сабирање, одузимање и множење монома

(Образовни стандард: ученик уме да сабира, одузима и множи мономе)

MA.1.2.4. Одређивање вредности функције дате таблицом или формулом

(Образовни стандард: ученик уме да одреди вредност функције дате таблицом или формулом)

Средњи ниво

MA.2.2.1. Линеарна једначина и системи линеарних једначина са две непознате

(Образовни стандард: ученик уме да реши линеарне једначине и системе линеарних једначина са две непознате)

MA.2.2.2. Квадратни корен и операције са степенима

(Образовни стандард: ученик уме да оперише са степенима и зна шта је квадратни корен)

MA.2.2.3. Сабирање и одузимање полинома, множење бинома и квадрирање биномом

(Образовни стандард: ученик уме да сабира и одузима полиноме, уме да помножи два бинома и да квадрира бином)

MA.2.2.4. Зависност међу променљивима, функција y=ax и графичка интерпретација њених својстава; појам директне пропорционалности и одређивање непознатих чланова пропорције

(Образовни стандард: ученик уме да уочи зависност међу променљивим, зна функцију y=ax и графички интерпретира њена својства; везује за та својства појам директне пропорционалности и одређује непознати члан пропорције)

MA.2.2.5. Једначине у текстуалним задацима

(Образовни стандард: ученик уме да користи једначине у једноставним текстуалним задацима)

Напредни ниво


MA.2.2.1. Решавање линеарних једначина и система линеарних једначина са две непознате

(Образовни стандард: ученик уме да реши линеарне једначине и системе линеарних једначина са две непознате)

MA.2.2.2. Операције са степенима и квадратни корен

(Образовни стандард: ученик уме да оперише са степенима и зна шта је квадратни корен)

MA.2.2.3. Сабирање и одузимање полинома, множење два бинома квадрирање бинома

(Образовни стандард: ученик уме да сабира и одузима полиноме, уме да помножи два бинома и да квадрира бином)

MA.2.2.4. Зависност између променљивих, функција y=ax и графичка интерпретација њених својстава; појам директне пропорционалности и одређивање члана пропорције

(Образовни стандард: ученик уме да уочи зависност међу променљивим, зна функцију y=ax и графички интерпретира њена својства; везује за та својства појам директне пропорционалности и одређује непознати члан пропорције)

MA.2.2.5. Коришћење једначина у једноставним текстуалним задацима

(Образовни стандард: ученик уме да користи једначине у једноставним текстуалним задацима)

Опште препоруке за обраду подтемеComments