М4. Мерење

Основни ниво

MA.1.4.1. Коришћење јединица за мерење дужине, површине, запремине, масе, времена и углова

(Образовни стандард: користи одговарајуће јединице за мерење дужине, површине, запремине, масе, времена и углова)

MA.1.4.2 Претварање већих јединица дужине, масе и времена у мање

(Образовни стандард: претвори веће јединице дужине, масе и времена у мање)

MA.1.4.3. Коришћење апоена новца

(Образовни стандард: користи различите апоене новца)

MA.1.4.4. Одабир одговарајуће мерне јединице, заокругљивање величина исказаних датом мером

(Образовни стандард: при мерењу одабере одговарајућу мерну јединицу; заокругљује величине исказане датом мером)

Средњи ниво

MA.2.4.1. Поређење величина које су изражене различитим мерним јединицама за дужину и масу

(Образовни стандард: пореди величине које су изражене различитим мерним јединицама за дужину и масу

MA.2.4.2. Претварање износа једне валуте у другу правилно постављајући одговарајућу пропорцију

(Образовни стандард: претвори износ једне валуте у другу правилно постављајући одговарајућу пропорцију)

MA.2.4.3. Исказивање дате величине приближном вредношћу

(Образовни стандард: дату величину искаже приближном вредношћу)

Напредни ниво

MA.3.4.1. Претварање јединице мере, рачунање са јединицом мере

(Образовни стандард: по потреби претвара јединице мере, рачунајући са њима

MA.3.4.2. Процењивање и заокруживање датих података и рачунање са таквим приближним вредностима; оцена грешке

(Образовни стандард: процени и заокругли дате податке и рачуна са таквим приближним вредностима; изражава оцену грешке (нпр. мање од 1 динар, 1cm, 1g))

Опште препоруке за обраду подтемеComments