М5. Обрада података

Садржај

 1. 1 Основни ниво
  1. 1.1 MA.1.5.1. Изражавање положаја објекта; одређивање положаја тачке у првом квадранту координатног система ако су координате дате
  2. 1.2 MA.1.5.2. Читање података са графикона, дијаграма или табеле; одређивање минималне и максималне величине
  3. 1.3 MA.1.5.3. Приказивање података из табеле графиконом и обрнуто
  4. 1.4 MA.1.5.4. Одређивање задатог процента неке величине
 2. 2 Средњи ниво
  1. 2.1 MA.2.5.1. Координатни систем
  2. 2.2 MA.2.5.2. Читање једноставних дијаграма и на основу њих одређивање података по једном критеријуму
  3. 2.3 MA.2.5.3. Обрада података и њихово представљање табеларно или графички; представљање средње вредности медијаном
  4. 2.4 MA.2.5.4. Примена процентног рачуна у једноставним реалним ситуацијама
 3. 3 Напредни ниво
  1. 3.1 MA.3.5.1. Одређивање положаја (координате) тачака које задовољавају сложеније услове
  2. 3.2 MA.3.5.2. Тумачење дијаграма и табеле
  3. 3.3 MA.3.5.3. Прикупљање и обрада података и састављање дијаграма и табеле; цртање графика којом се представља међузависност величина
  4. 3.4 MA.3.5.4. Примена процентног рачуна у сложенијим ситуацијама
 4. 4 Опште препоруке за обраду подтеме

Основни ниво

MA.1.5.1. Изражавање положаја објекта; одређивање положаја тачке у првом квадранту координатног система ако су координате дате

(Образовни стандард: изражава положај објеката сврставајући их у врсте и колоне; одреди положај тачке у првом квадранту координатног система ако су дате координате и обратно

MA.1.5.2. Читање података са графикона, дијаграма или табеле; одређивање минималне и максималне величине

(Образовни стандард: прочита и разуме податак са графикона, дијаграма или из табеле, и одреди минимум или максимум зависне величине

MA.1.5.3. Приказивање података из табеле графиконом и обрнуто

(Образовни стандард: податке из табеле прикаже графиконом и обрнуто

MA.1.5.4. Одређивање задатог процента неке величине

(Образовни стандард: одреди задати проценат неке величине

Средњи ниво

MA.2.5.1. Координатни систем

(Образовни стандард: влада описом координатног система (одређује координате тачака, осно или централно симетричних итд)

MA.2.5.2. Читање једноставних дијаграма и на основу њих одређивање података по једном критеријуму

(Образовни стандард: чита једноставне дијаграме и табеле и на основу њих обради податке по једном критеријуму (нпр. одреди аритметичку средину за дати скуп података; пореди вредности узорка са средњом вредношћу)

MA.2.5.3. Обрада података и њихово представљање табеларно или графички; представљање средње вредности медијаном

(Образовни стандард: обради прикупљене податке и представи их табеларно или графички; представља средњу вредност медијаном

MA.2.5.4. Примена процентног рачуна у једноставним реалним ситуацијама

(Образовни стандард: примени процентни рачун у једноставним реалним ситуацијама (на пример, промена цене неког производа за дати проценат)

Напредни ниво

MA.3.5.1. Одређивање положаја (координате) тачака које задовољавају сложеније услове

(Образовни стандард: одреди положај (координате) тачака које задовољавају сложеније услове

MA.3.5.2. Тумачење дијаграма и табеле

(Образовни стандард: тумачи дијаграме и табеле

MA.3.5.3. Прикупљање и обрада података и састављање дијаграма и табеле; цртање графика којом се представља међузависност величина

(Образовни стандард: прикупи и обради податке и сам састави дијаграм или табелу; црта график којим представља међузависност величина

MA.3.5.4. Примена процентног рачуна у сложенијим ситуацијама

(Образовни стандард: примени процентни рачун у сложенијим ситуацијама

Опште препоруке за обраду подтемеComments