СЈ1. Вештина читања и разумевање прочитаног

Садржај

 1. 1 Основни ниво
  1. 1.1 CJ.1.1.1. Основни појмови о тексту и писму
  2. 1.2 CJ.1.1.2. Уметнички и неуметнички текст, одређивање сврхе текста
  3. 1.3 CJ.1.1.3. Функционални стилови
  4. 1.4 CJ.1.1.4. Основни делови текста и књиге
  5. 1.5 CJ.1.1.5. Проналажење и издвајање основних информација из текста према задатим критеријумима
  6. 1.6 CJ.1.1.6. Разликовање битног од небитног у тексту
  7. 1.7 CJ.1.1.7. Повезивање информација и идеја изнетих у тексту и уочавање јасно исказаних односа
  8. 1.8 CJ.1.1.8. Нелинеарни елементи текста (легенде, табеле, дијаграми и графикони)
 2. 2 Средњи ниво
  1. 2.1 CJ.2.1.1. Стратегије читања текста
  2. 2.2 CJ.2.1.2. Врсте неуметничких текстова
  3. 2.3 CJ.2.1.3. Језичка средства карактеристична за различите функционалне стилове
  4. 2.4 CJ.2.1.4. Делови текста и књиге
  5. 2.5 CJ.2.1.5. Проналажење, издвајање и поређење информација из два краћа текста
  6. 2.6 CJ.2.1.6. Разликовање чињеница од коментара, објективност од пристрасности и пропаганде
  7. 2.7 CJ.2.1.7. Препознавање става аутора неуметничког текста и разликовање од других делова текста
 3. 3 Напредни ниво
  1. 3.1 CJ.3.1.1. Проналажење, издвајање и поређење информација из два дужа текста сложеније структуре или више њих према датим критеријумима
  2. 3.2 CJ.3.1.2. Издвајање кључних речи и резимирање текста
  3. 3.3 CJ.3.1.3. Издвајање из текста аргумената у прилог некој тези или аргумената против ње
  4. 3.4 CJ.3.1.4. Читање и тумачење сложенијих нелинеарних елемената текста: вишеструке легенде, табеле, дијаграме и графиконе
 4. 4 Опште препоруке за обраду подтеме

Основни ниво

CJ.1.1.1. Основни појмови о тексту и писму

(Образовни стандард:разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас и у себи)

CJ.1.1.2. Уметнички и неуметнички текст, одређивање сврхе текста

(Образовни стандард: разликује уметнички и неуметнички текст; уме да одреди сврху текста: експозиција (излагање), дескрипција (описивање), нарација (приповедање), аргументација, пропаганда)

CJ.1.1.3. Функционални стилови

(Образовни стандарда: препознаје различите функционалне стилове на једноставним примерима)

CJ.1.1.4. Основни делови текста и књиге

(образовни стандарда: разликује основне делове текста и књиге (наслов, наднаслов, поднаслов, основни текст, поглавље, пасус, фуснота, садржај, предговор, поговор); препознаје цитат; служи се садржајем да би пронашао одређени део текста)

CJ.1.1.5. Проналажење и издвајање основних информација из текста према задатим критеријумима

(Образовни стандард: проналази и издваја основне информације из текста према датим критеријумима)

CJ.1.1.6. Разликовање битног од небитног у тексту

(Образовни стандард: рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног)

CJ.1.1.7. Повезивање информација и идеја изнетих у тексту и уочавање јасно исказаних односа

(Образовни стандард: повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане односе (временски след, средство – циљ, узрок – последица и сл.) и извoди закључак заснован на једноставнијем тексту)

CJ.1.1.8. Нелинеарни елементи текста (легенде, табеле, дијаграми и графикони)

(Образовни стандард: чита једноставне нелинеарне елементе текста: легенде, табеле, дијаграме и графиконе)

Средњи ниво

CJ.2.1.1. Стратегије читања текста

(Образовни стандард: чита текст користећи различите стратегије читања: „летимично читање“ (ради брзог налажења одређених информација); читање „с оловком у руци“ (ради учења, ради извршавања различитих задатака, ради решавања проблема); читање ради уживања*)

CJ.2.1.2. Врсте неуметничких текстова

(Образовни стандард: познаје врсте неуметничких текстова (излагање, технички опис, техничко приповедање, расправа, реклама))

CJ.2.1.3. Језичка средства карактеристична за различите функционалне стилове

(Образовни стандард: препознаје и издваја језичка средства карактеристична за различите функционалне стилове)

CJ.2.1.4. Делови текста и књиге

(Образовни стандард: разликује све делове текста и књиге, укључујући индекс, појмовник и библиографију и уме њима да се користи)

CJ.2.1.5. Проналажење, издвајање и поређење информација из два краћа текста

(Образовни стандард:проналази, издваја и упоређује информације из два краћа текста или више њих (према датим критеријумима))

CJ.2.1.6. Разликовање чињеница од коментара, објективност од пристрасности и пропаганде

(Образовни стандард: разликује чињеницу од коментара, објективност од пристрасности и пропаганде на једноставним примерима)

CJ.2.1.7. Препознавање става аутора неуметничког текста и разликовање од других делова текста

(Образовни стандард: препознаје став аутора неуметничког текста и разликује га од другачијих ставова изнетих у таквом тексту)

Напредни ниво

CJ.3.1.1. Проналажење, издвајање и поређење информација из два дужа текста сложеније структуре или више њих према датим критеријумима

(образовни стандард: проналази, издваја и упоређује информације из два дужa текстa сложеније структуре или више њих (према датим критеријумима))

CJ.3.1.2. Издвајање кључних речи и резимирање текста

Образовни стандард: издваја кључне речи и резимира текст)

CJ.3.1.3. Издвајање из текста аргумената у прилог некој тези или аргумената против ње

(Образовни стандард: издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или аргументе против ње; изводи закључке засноване на сложенијем тексту)

CJ.3.1.4. Читање и тумачење сложенијих нелинеарних елемената текста: вишеструке легенде, табеле, дијаграме и графиконе

Образовни стандард: чита и тумачи сложеније нелинеарне елементе текста: вишеструке легенде, табеле, дијаграме и графиконе)

Опште препоруке за обраду подтеме

Да би сте били ефикасни у обради подтеме препоручује се да је организујете на следећи начин:
 • Кључне речи
 • Дефиниције кључних појмова
 • Примери
 • Ресурси
Пример обраде подтеме је на следећем линку.
У обради теме водите рачуна о образовном стандарду јер обрада подтеме треба да вам буде циљ систематизујете кључне информације које ће вам помоћи да успешно положите завршни испит. Целисходно је да се наведе и дефиниција образовног стандарда