СЈ3. Граматика, лексика, народни и књижевни језик

Садржај

 1. 1 Основни ниво
  1. 1.1 CJ.1.3.1. Особине и врсте гласова, дељење речи на слогове у једноставнијим примерима
  2. 1.2 CJ.1.3.2. Разлика између књижевне и некњижевне акцентуације
  3. 1.3 CJ.1.3.3. Одређивање реченичког акцента у једноставнијим примерима
  4. 1.4 CJ.1.3.4. Врсте речи, основне граматичке категорије променљивих речи, примена књижевно језичких норми у вези с облицима речи
  5. 1.5 CJ.1.3.5. Разликовање простих речи и твореница, корен речи, градња речи према задатом значењу на основу постојећих творбених модела
  6. 1.6 CJ.1.3.6. Синтаксне јединице
  7. 1.7 CJ.1.3.7. Основне врсте независних реченица
  8. 1.8 CJ.1.3.8. Реченични и синтагматски чланови
  9. 1.9 CJ.1.3.9. Употреба падежа у реченици и синтагми
  10. 1.10 CJ.1.3.10. Употреба глаголских облика (осим имперфекта)
  11. 1.11 CJ.1.3.11. Препознавање бирократског језика
  12. 1.12 CJ.1.3.12. Основне лексичке појаве: једнозначност и вишезначност речи; основни лексички односи: синонимија, антонимија, хомонимија; метафора као лексички механизам
  13. 1.13 CJ.1.3.13. Значења вишезначних речи које се употребљавају у контексту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.)
  14. 1.14 CJ.1.3.14. Значење речи и фразеологизама који се употребљавају у контексту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.), као и оних који се често јављају у школским текстовима (у уџбеницима, текстовима из лектире и сл.))
  15. 1.15 CJ.1.3.15. Одређивање значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени (једноставни случајеви)
  16. 1.16 CJ.1.3.16. Употреба речника, приручника и енциклопедија
  17. 1.17 CJ.1.3.17. Појам књижевног и нардоног језика; основни подаци о развоју књижевног језика код Срба
  18. 1.18 CJ.1.3.18. Основни подаци о пореклу и дијалекатској разуђености српског језика
  19. 1.19 CJ.1.3.19. Основни подаци о језицима националних мањина
  20. 1.20 CJ.1.3.20. Ставови према дијалектима
  21. 1.21 CJ.1.3.21. Важност књижевног језика за живот заједнице и за лични развој
 2. 2 Средњи ниво
  1. 2.1 CJ.2.3.1. Одређивање места акцента у речи и основна правила акценатске норме
  2. 2.2 CJ.2.3.2. Гласовне промене
  3. 2.3 CJ.2.3.3. Врсте и подврсте речи; одређивање облика променљивих речи
  4. 2.4 CJ.2.3.4. Основни начини грађења речи
  5. 2.5 CJ.2.3.5. Подврсте синтаксних једница
  6. 2.6 CJ.2.3.6. Одређивање реченичких и синтагматских чланова у сложенијим примерима
  7. 2.7 CJ.2.3.7. Препознавање главних значења падежа у синтагми и реченици
  8. 2.8 CJ.2.3.8. Препознавање главних значења и функција глаголских облика
  9. 2.9 CJ.2.3.9. Метономија као лексички механизам
  10. 2.10 CJ.2.3.10. Значење речи и фразеологизама и њихова употреба у школским текстовима и литерарним и медијским текстовима намењеним младима
  11. 2.11 CJ.2.3.11. Одређивање значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени (сложенији примери)
 3. 3 Напредни ниво
  1. 3.1 CJ.3.3.1. Подела речи на слогове у сложенијим случајевима
  2. 3.2 CJ.3.3.2. Гласовне промене
  3. 3.3 CJ.3.3.3. Акценатска норма и њена примена
  4. 3.4 CJ.3.3.4. Подврсте речи, коришћење терминологије у вези са врстама и подврстама речи и њиховим граматичким категоријама
  5. 3.5 CJ.3.3.5. Подврсте синтаксичких јединица и њихово именовање
  6. 3.6 CJ.3.3.6. Главна значења падежа и главна значења глаголских облика
  7. 3.7 CJ.3.3.7. Одређивање значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава, контекста у коме су употребљени, или на основу њиховог порекла
  8. 3.8 CJ.3.3.8. Значења речи и фразеологизама у научнопопуларним текстовима, намењеним младима, и њихова правилна употреба
 4. 4 Опште препоруке за обраду подтеме

Основни ниво

ГРАМАТИКА

CJ.1.3.1. Особине и врсте гласова, дељење речи на слогове у једноставнијим примерима

(Образовни стандард: зна особине и врсте гласова; дели реч на слогове у једноставнијим примерима; примењује књижевнојезичку норму у вези са гласовним променама)

CJ.1.3.2. Разлика између књижевне и некњижевне акцентуације

(Образовни стандард: уочава разлику између књижевне и некњижевне акцентуације)

CJ.1.3.3. Одређивање реченичког акцента у једноставнијим примерима

(Образовни стандард: одређује место реченичног акцента у једноставним примерима)

CJ.1.3.4. Врсте речи, основне граматичке категорије променљивих речи, примена књижевно језичких норми у вези с облицима речи

(Образовни стандард: препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези с облицима речи)

CJ.1.3.5. Разликовање простих речи и твореница, корен речи, градња речи према задатом значењу на основу постојећих творбених модела

(Образовни стандард: разликује просте речи од твореница; препознаје корен речи; гради реч према задатом значењу на основу постојећих творбених модела)

CJ.1.3.6. Синтаксне јединице

(Образовни стандард: препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску реченицу и комуникативну реченицу))

CJ.1.3.7. Основне врсте независних реченица

(Образовни стандард: разликује основне врсте независних реченица (обавештајне, упитне, заповедне))

CJ.1.3.8. Реченични и синтагматски чланови

(Образовни стандард: одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским) примерима)

CJ.1.3.9. Употреба падежа у реченици и синтагми

(Образовни стандард: правилно употребљава падеже у реченици и синтагми)

CJ.1.3.10. Употреба глаголских облика (осим имперфекта)

(Образовни стандард: правилно употребљава глаголске облике (осим имперфекта)

CJ.1.3.11. Препознавање бирократског језика

(Образовни стандард: препознаје бирократски језик као непожељан начин изражавања)
ЛЕКСИКА

CJ.1.3.12. Основне лексичке појаве: једнозначност и вишезначност речи; основни лексички односи: синонимија, антонимија, хомонимија; метафора као лексички механизам

(Образовни стандард: познаје основне лексичке појаве: једнозначност и вишезначност речи; основне лексичке односе: синонимију, антонимију, хомонимију; метафору као лексички механизам)

CJ.1.3.13. Значења вишезначних речи које се употребљавају у контексту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.)

(Образовни стандард: препознаје различита значења вишезначних речи које се употребљавају у контексту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.))

CJ.1.3.14. Значење речи и фразеологизама који се употребљавају у контексту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.), као и оних који се често јављају у школским текстовима (у уџбеницима, текстовима из лектире и сл.))

(Образовни стандард: зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у контексту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.), као и оних који се често јављају у школским текстовима (у уџбеницима, текстовима из лектире и сл.))

CJ.1.3.15. Одређивање значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени (једноставни случајеви)

(Образовни стандард: одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени (једноставни случајеви))

CJ.1.3.16. Употреба речника, приручника и енциклопедија

(Образовни стандард: служи се речницима, приручницима и енциклопедијама)
НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК

CJ.1.3.17. Појам књижевног и нардоног језика; основни подаци о развоју књижевног језика код Срба

(Образовни стандард: разликује појмове књижевног и народног језика; зна основне податке о развоју књижевног језика код Срба (од почетака до данас))

CJ.1.3.18. Основни подаци о пореклу и дијалекатској разуђености српског језика

(Образовни стандард: зна основне податке о пореклу и дијалекатској разуђености српског језика)

CJ.1.3.19. Основни подаци о језицима националних мањина

(Образовни стандард: зна основне податке о језицима националних мањина)

CJ.1.3.20. Ставови према дијалектима

(Образовни стандард: има позитиван став према дијалектима (свом и туђем))

CJ.1.3.21. Важност књижевног језика за живот заједнице и за лични развој

(Образовни стандард: разуме важност књижевног језика за живот заједнице и за лични развој)

Средњи ниво

ГРАМАТИКА

CJ.2.3.1. Одређивање места акцента у речи и основна правила акценатске норме

(Образовни стандард: одређује место акцента у речи; зна основна правила акценатске норме)

CJ.2.3.2. Гласовне промене

(Образовни стандард: препознаје гласовне промене)

CJ.2.3.3. Врсте и подврсте речи; одређивање облика променљивих речи

(Образовни стандард: познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик променљиве речи)

CJ.2.3.4. Основни начини грађења речи

(Образовни стандард: познаје основне начине грађења речи (извођење, слагање, комбинована творба, претварање)

CJ.2.3.5. Подврсте синтаксних једница

(Образовни стандард: препознаје подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и зависних предикатских реченица)

CJ.2.3.6. Одређивање реченичких и синтагматских чланова у сложенијим примерима

(Образовни стандард: одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим примерима)

CJ.2.3.7. Препознавање главних значења падежа у синтагми и реченици

(Образовни стандард: препознаје главна значења падежа у синтагми и реченици

CJ.2.3.8. Препознавање главних значења и функција глаголских облика

(Образовни стандард: препознаје главна значења и функције глаголских облика
 ЛЕКСИКА

CJ.2.3.9. Метономија као лексички механизам

(Образовни стандард: познаје метонимију као лексички механизам

CJ.2.3.10. Значење речи и фразеологизама и њихова употреба у школским текстовима и литерарним и медијским текстовима намењеним младима

(Образовни стандард: зна значења речи и фразеологизама који се јављају у школским текстовима (у уџбеницима, текстовима из лектире и сл.), као и литерарним и медијским текстовима намењеним младима, и правилно их употребљава

CJ.2.3.11. Одређивање значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени (сложенији примери)

(Образовни стандард: одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени (сложенији примери)

Напредни ниво

ГРАМАТИКА

CJ.3.3.1. Подела речи на слогове у сложенијим случајевима

(Образовни стандард: дели реч на слогове у сложенијим случајевима)

CJ.3.3.2. Гласовне промене

(Образовни стандард: познаје гласовне промене (уме да их препозна, објасни и именује))

CJ.3.3.3. Акценатска норма и њена примена

(Образовни стандард: зна и у свом говору примењује* акценатску норму)

CJ.3.3.4. Подврсте речи, коришћење терминологије у вези са врстама и подврстама речи и њиховим граматичким категоријама

(Образовни стандард: познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и подврстама речи и њиховим граматичким категоријама)

CJ.3.3.5. Подврсте синтаксичких јединица и њихово именовање

(Образовни стандард: познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и зависних предикатских реченица))

CJ.3.3.6. Главна значења падежа и главна значења глаголских облика

(Образовни стандард: познаје главна значења падежа и главна значења глаголских облика (уме да их објасни и зна терминологију у вези с њима))

ЛЕКСИКА

CJ.3.3.7. Одређивање значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава, контекста у коме су употребљени, или на основу њиховог порекла

(Образовни стандард: уме да одреди значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава, контекста у коме су употребљени, или на основу њиховог порекла)

CJ.3.3.8. Значења речи и фразеологизама у научнопопуларним текстовима, намењеним младима, и њихова правилна употреба

(Образовни стандард: зна значења речи и фразеологизама у научнопопуларним текстовима, намењеним младима, и правилно их употребљава)

Опште препоруке за обраду подтемеComments