СЈ4. Књижевност

Садржај

 1. 1 Основни ниво
  1. 1.1 CJ.1.4.1. Књижевна дела прочитана од V до VIII разреда
  2. 1.2 CJ.1.4.2.  Типови књижевног стваралаштва
  3. 1.3 CJ.1.4.3. Основни књижевни родови
  4. 1.4 CJ.1.4.4. Врсте стихова
  5. 1.5 CJ.1.4.5. Различити облици казивања у књижевноуметничком тексту: нарација, дескрипција, дијалог и монолог
  6. 1.6 CJ.1.4.6. Стилске фигуре у књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, ономатопеја)
  7. 1.7 CJ.1.4.7. Битни елементи књижевноуметничког текста: мотив, тема, фабула, време и место радње, лик...
  8. 1.8 CJ.1.4.8. Потреба за читањем књижевноуметничких текстова и поштовање националног, књижевног и уметничког наслеђе
  9. 1.9 CJ.1.1.9. Естетски доживљај уметничког дела
 2. 2 Средњи ниво
  1. 2.1 CJ.2.4.1.Повезивање дела из обавезне лектире са временом у којем је настало и са временом које се узима за оквир приповедања)
  2. 2.2 CJ.2.4.2. Повезивање наслова из обавезне лектире са родом, врстом и ликом из дела; препознавање рода и врсте књижевноуметничког дела на основу одломака, ликова, карактеристичних ситуација
  3. 2.3 CJ.2.4.3. Лирско-епске врсте
  4. 2.4 CJ.2.4.4. Књижевнонаучне врсте: биографија, аутобиографија, дневник и путопис и научно-популарни текстови
  5. 2.5 CJ.2.4.5. Стилске фигуре у књижевноуметничком тексту: персонификација, хипербола, градација, метафора, контраст
  6. 2.6 CJ.2.4.6. Одређивање мотива, идеје, композиције, форме, карактеристике лика (психолошке, социолошке, етичке) и њихове међусобне повезаности
  7. 2.7 CJ.2.4.7. Облици казивања у књижевноуметничком тексту: приповедање, описивање, монолог/унутрашњи монолог, дијалог
  8. 2.8 CJ.2.4.8. Разлика између препрчавања и анализе дела
  9. 2.9 CJ.2.4.9. Вођење дневника о прочитаним књигама
 3. 3 Напредни ниво
  1. 3.1 CJ.3.4.1. Препознавање дела на основу одломака, ликова карактеристичних тема и мотива
  2. 3.2 CJ.3.4.2. Основне одлике књижевних родова и врста у конкретном тексту
  3. 3.3 CJ.3.4.3. Разликовање аутора дела од лирског субјекта и приповедача у делу
  4. 3.4 CJ.3.4.4. Проналажење и именовање стилске фигуре; одређивање стилских фигура у тексту
  5. 3.5 CJ.3.4.5. Одређивање и именовање врсте стиха и строфе
  6. 3.6 CJ.3.4.6. Тумачење елемената књижевноуметничког дела
  7. 3.7 CJ.3.4.7. Изражавање ставова о конкретном делу
  8. 3.8 CJ.3.4.8. Повезивање књижевноуметничких текстова с другим текстовима који су обрађени у настави
 4. 4 Опште препоруке за обраду подтеме

Основни ниво

CJ.1.4.1. Књижевна дела прочитана од V до VIII разреда

(Образовни стандард: повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених програмима од V до VIII разреда) са именима аутора тих дела)

CJ.1.4.2.  Типови књижевног стваралаштва

(Образовни стандард: разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност))

CJ.1.4.3. Основни књижевни родови

(Образовни стандард: разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму)

CJ.1.4.4. Врсте стихова

(Образовни стандард: препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и десетерац))

CJ.1.4.5. Различити облици казивања у књижевноуметничком тексту: нарација, дескрипција, дијалог и монолог

(Образовни стандард: препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту: нарација, дескрипција, дијалог и монолог)

CJ.1.4.6. Стилске фигуре у књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, ономатопеја)

(Образовни стандард: препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, ономатопеја))

CJ.1.4.7. Битни елементи књижевноуметничког текста: мотив, тема, фабула, време и место радње, лик...

(Образовни стандард: уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик...)

CJ.1.4.8. Потреба за читањем књижевноуметничких текстова и поштовање националног, књижевног и уметничког наслеђе

(Образовни стандард: има изграђену потребу за читањем књижевноуметничких текстова и поштује национално, књижевно и уметничко наслеђе)

CJ.1.1.9. Естетски доживљај уметничког дела

(Образовни стандард: способан је за естетски доживљај уметничких дела)

Средњи ниво

CJ.2.4.1.Повезивање дела из обавезне лектире са временом у којем је настало и са временом које се узима за оквир приповедања)

(Образовни стандард: повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је настало и са временом које се узима за оквир приповедања)

CJ.2.4.2. Повезивање наслова из обавезне лектире са родом, врстом и ликом из дела; препознавање рода и врсте књижевноуметничког дела на основу одломака, ликова, карактеристичних ситуација

(Образовни стандард: повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела; препознаје род и врсту књижевноуметничког дела на основу одломака, ликова, карактеристичних ситуација)

CJ.2.4.3. Лирско-епске врсте

(Образовни стандард: разликује лирско-епске врсте (баладу, поему)

CJ.2.4.4. Књижевнонаучне врсте: биографија, аутобиографија, дневник и путопис и научно-популарни текстови

(Образовни стандард: разликује књижевнонаучне врсте: биографију, аутобиографију, дневник и путопис и научно-популарне текстове)

CJ.2.4.5. Стилске фигуре у књижевноуметничком тексту: персонификација, хипербола, градација, метафора, контраст

(Образовни стандард: препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у књижевноуметничком тексту (персонификација, хипербола, градација, метафора, контраст)

CJ.2.4.6. Одређивање мотива, идеје, композиције, форме, карактеристике лика (психолошке, социолошке, етичке) и њихове међусобне повезаности

(Образовни стандард: одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика (психолошке, социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност

CJ.2.4.7. Облици казивања у књижевноуметничком тексту: приповедање, описивање, монолог/унутрашњи монолог, дијалог

(Образовни стандард: разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: приповедање, описивање, монолог/унутрашњи монолог, дијалог

CJ.2.4.8. Разлика између препрчавања и анализе дела

(Образовни стандард: уочава разлику између препричавања и анализе дела

CJ.2.4.9. Вођење дневника о прочитаним књигама

(Образовни стандард: уме да води дневник о прочитаним књигама*

Напредни ниво

CJ.3.4.1. Препознавање дела на основу одломака, ликова карактеристичних тема и мотива

(Образовни стандард:наводи наслов дела, аутора, род и врсту на основу одломака, ликова карактеристичних тема и мотива

CJ.3.4.2. Основне одлике књижевних родова и врста у конкретном тексту

(Образовни стандард:издваја основне одлике књижевних родова и врста у конкретном тексту

CJ.3.4.3. Разликовање аутора дела од лирског субјекта и приповедача у делу

(Образовни стандард:разликује аутора дела од лирског субјекта и приповедача у делу

CJ.3.4.4. Проналажење и именовање стилске фигуре; одређивање стилских фигура у тексту

(Образовни стандард: проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију стилских фигура у тексту

CJ.3.4.5. Одређивање и именовање врсте стиха и строфе

(Образовни стандард:одређује и именује врсту стиха и строфе

CJ.3.4.6. Тумачење елемената књижевноуметничког дела

(Образовни стандард: тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се на само дело

CJ.3.4.7. Изражавање ставова о конкретном делу

(Образовни стандард: изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже

CJ.3.4.8. Повезивање књижевноуметничких текстова с другим текстовима који су обрађени у настави

(Образовни стандард: повезује књижевноуметничке текстове с другим текстовима који се обрађују у настави*

Опште препоруке за обраду подтемеComments